Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van KCK Academy BV, gevestigd te Volendam

 1. Definities
  • KCK Academy: is gevestigd te Volendam, Kathammerstraat 10, 1131AM Volendam.
  • De klant: de klant die zich via de website van KCK Academy heeft aangemeld voor een onlinevideo trainingsschema, voedingsschema of personal training en daarbij behorende abonnementsvorm.
  • De overeenkomst: de overeenkomst tussen KCK Academy en de klant.
  • Diensten: door KCK Academy vastgestelde adviezen op de vier pijlers gedrag, voeding, training en herstel.
  • Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan KCK Academy.
  • Partijen: KCK Academy en de klant gezamenlijk.
  • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door KCK Academy aan de klant en van de klant aan KCK Academy.

 2. Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij KCK Academy voor het deelnemen aan personal training, het afnemen van trainingsschema’s en/of voedingsadviezen en overige diensten die betrekking hebben tot de fitness en welzijn van de klant. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van KCK Academy geschiedt voor eigen risico. Iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere klant verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 3. Totstandkoming overeenkomst
  • De overeenkomst tussen KCK Academy en de klant zal tot stand komen wanneer de klant heeft betaald.
  • De klant heeft het recht de overeenkomst binnen, zeven dagen, na afsluiten van de overeenkomst te ontbinden, mits er al werk is geleverd. Na deze zeven dagen is de overeenkomst niet meer opzegbaar.
  • De duur van de overeenkomst is afhankelijk van de gekozen dienst.
  • De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
  • Wanneer de klant een blessure oploopt tijdens de overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Een uitzondering op deze regel is een dermate ernstige blessure waardoor de klant de trainingen in zijn volledigheid niet kan uitvoeren. Een dergelijk geval zal moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring, hetzelfde geldt in het geval van ziekte.
  • De overeenkomst eindigt na de overeengekomen aantal keren, weken of maanden.

 4. Verplichtingen KCK Academy
  • KCK Academy zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt.
  • Het plaatsen van foto’s online gebeurt alleen met mede weten van de klant mits anders afgesproken of beschreven.
  • Alhoewel KCK Academy zich inspant om de site virusvrij te houden, is iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
  • Wanneer de klant betaald heeft voor de online personal trainingsschema’s, dan heeft de klant toegang tot de database van de trainingsvideo’s. Deze bepaling eindigt wanneer de klant geen lid meer is van KCK Academy.

 5. Verplichtingen Klant
  • KCK Academy adviseert dat de klant eerst zijn/haar arts raadpleegt, voordat de klant start met een fitnessprogramma, het volgen van instructievideo’s of wijzigingen aanbrengt in zijn/haar dieet.
  • De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
  • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
  • De klant mag derden geen toegang verschaffen tot KCK Academy database via haar eigen registratie. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
  • De klant gaat akkoord dat KCK Academy alle door de klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

 6. Betaling
  • Betaling van het gehele bedrag is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
  • De vermelde prijzen van de producten zijn in Euro’s en inclusief btw.
  • Wanneer KCK Academy, als gevolg van het niet betalen door de klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan KCK Academy verschuldigde bedrag.
  • De diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.
  • Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is KCK Academy gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.


 7. Risico en Aansprakelijkheid
  • KCK Academy is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website of diensten.
  • KCK Academy kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
  • KCK Academy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
  • KCK Academy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van KCK Academy.
  • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van KCK Academy beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van KCK Academy. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van KCK Academy geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van KCK Academy beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door KCK Academy aan de Klant in rekening is gebracht.

 8. Intellectuele eigendom
  • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de producteigendom zijn van KCK Academy en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
  • KCK Academy verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (KCK Academy) recht om de producten en diensten van KCK Academy te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
  • Wanneer in een overeenkomst tussen KCK Academy en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van KCK Academy wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken
  • Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van KCK Academy te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met KCK Academy.

 9. Communicatie
  • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door KCK Academy zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
  • De Klant gaat ermee akkoord dat KCK Academy de Klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
  • De Klant gaat ermee akkoord dat KCK Academy de Klant mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Klant heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
  • Binnen de diensten van KCK Academy kunnen Klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van KCK Academy en beëindiging van de gebruikslicentie.
  • Het staat KCK Academy ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 10. Toegang tot de KCK Academy Supportgroep
  • De klant wordt na het sluiten van een overeenkomst eveneens toegang aangeboden tot de KCK Community. Dit is een online community waar onze trainers en leden informatie en vragen kunnen delen.
  • Zolang er door de klant niet aan de betalingsverplichting op basis van de overeenkomst is voldaan kan de klant toegang tot de facebookgroep geweigerd worden.
  • De klant is zich ervan bewust dat informatie en foto’s van de klant die gedeeld worden in de Onlinesupportgroep in het kader van de bedrijfsvoering van KCK Academy gebruikt kunnen en mogen worden. De klant verleent bij dezen toestemming voor de openbaarmaking en of de verveelvoudiging hiervan door KCK Academy. De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. De klant doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

 11. Slotbepalingen
  • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met KCK Academy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  •  Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen KCK Academy en een Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  • Door het aangaan van een abonnement verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
  • KCK Academy is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.
Winkelmand
Er zitten geen producten in uw winkelmand.
Verder winkelen
0